ตารางสอบภาคปกติ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอบ หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1

Year 1

ชั้นปีที่ 1

Year 1

ชั้นปีที่ 2

Year 2

ชั้นปีที่ 2

Year 2

ชั้นปีที่ 3

Year 3

ชั้นปีที่ 3

Year 3

ชั้นปีที่ 4

Year 4

ชั้นปีที่ 4

Year 4

ตารางสอบภาคสมทบ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอบ หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1

Year 1

ชั้นปีที่ 1

Year 1

ชั้นปีที่ 2

Year 2

ชั้นปีที่ 2

Year 2

ชั้นปีที่ 3

Year 3

ชั้นปีที่ 3

Year 3

ชั้นปีที่ 4

Year 4

ชั้นปีที่ 4

Year 4

Exam Table English Program


*** If students do not find the Examtable or want to ask Inquire at the course of study.

ชั้นปีที่ 1

Year 1

ชั้นปีที่ 1

Year 1

ชั้นปีที่ 2

Year 2

ชั้นปีที่ 2

Year 2

ชั้นปีที่ 3

Year 3

ชั้นปีที่ 3

Year 3

ชั้นปีที่ 4

Year 4

ชั้นปีที่ 4

Year 4