ติดต่อเรา


Contactมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: : mail.cmmcu@gmail.com โทรศัพท์ : 0-5327-8967 , 0-5327-0451
เว็บไซต์ : www.cmmcu.com , cm.mcu.ac.th