ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2563
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1207 ชั้น 2 มจร. 1 2/2563 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 0 ไม่ระบุ 2/2563 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2/2563 รายละเอียด