ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2561
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1205 ชั้น 2 มจร. 1 2/2561 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2/2561 รายละเอียด