ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2563
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2/2563 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1206 ชั้น 2 มจร. 1 2/2563 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 0 ไม่ระบุ 2/2563 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1209 ชั้น 2 มจร. 1 2/2563 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2/2563 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1208 ชั้น 2 มจร. 1 2/2563 รายละเอียด