ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2563
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2563 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2563 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1206 ชั้น 2 มจร. 1 1/2563 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1206 ชั้น 2 มจร. 1 1/2563 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 มจร. 1 1/2563 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 มจร. 1 1/2563 รายละเอียด
7 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 0 ไม่ระบุ 1/2563 รายละเอียด
8 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 0 ไม่ระบุ 1/2563 รายละเอียด
9 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1/2563 รายละเอียด
10 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1208 ชั้น 2 มจร. 1 1/2563 รายละเอียด