ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2564
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2564 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2564 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  1/2564 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  1/2564 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2564 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2564 รายละเอียด
7 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2564 รายละเอียด
8 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  1/2564 รายละเอียด
9 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2564 รายละเอียด