ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2562
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1206 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1206 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1 ชั้น 1 มจร. 6 อัศวเหม 1/2562 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
7 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
8 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 135 ชั้น 3 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
9 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 135 ชั้น 3 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
10 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 135 ชั้น 3 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
11 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 135 ชั้น 3 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
12 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1208 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
13 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
14 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1208 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
15 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
16 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1209 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
17 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1209 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
18 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1209 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
19 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1209 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
20 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1/2562 รายละเอียด
21 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1/2562 รายละเอียด