ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2565
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  1/2565 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  1/2565 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  1/2565 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  1/2565 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  1/2565 รายละเอียด