ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2561
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 131 ชั้น 3 มจร. 1 2/2561 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 131 ชั้น 3 มจร. 1 2/2561 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 131 ชั้น 3 มจร. 1 2/2561 รายละเอียด
7 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด
8 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 131 ชั้น 3 มจร. 1 2/2561 รายละเอียด
9 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด
10 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด
11 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 131 ชั้น 3 มจร. 1 2/2561 รายละเอียด
12 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2/2561 รายละเอียด
13 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2561 รายละเอียด