ตารางภาระงานสอน อาจารย์อำนาจ  ขัดวิชัย ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์101 405
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์
ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร101 307
พุทธปรัชญาเถรวาท
ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 413
พุทธศิลปะ
ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 101 405 - พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
2 101 307 - พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
3 101 413 - พุทธศิลปะ 3(3-0-6) อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา