ตารางภาระงานสอน พ.ต.อ.ดร.วสันต์  ปานสังข์ ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 102
กฎหมายทั่วไป
ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
2 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
4 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์