ตารางภาระงานสอน พระมหาทินกร   จูเรือน ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์405 425
สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม
ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
405 438
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร405 309
ปัญหาและมาตรการทางสังคม
ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ405 310
หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 405 425 - สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม 3(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/tzb-exdo-wdq
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 405 438 - การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/tzb-exdo-wdq
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3 405 309 - ปัญหาและมาตรการทางสังคม 3(6-0-3) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4 405 309 - ปัญหาและมาตรการทางสังคม 3(6-0-3) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 405 310 - หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 3(6-0-3) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6 405 310 - หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 3(6-0-3) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์