ตารางภาระงานสอน พระมหาอังคาร  ญาณเมธี ภาคเรียนที่ 1/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
พุธ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ห้อง 1211 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ห้อง 1211 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 146 - แต่งแปลบาลี 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (English Program/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
2 302 316 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 33(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 3 (English Program/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
3 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
4 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
5 302 406 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33-0-6 พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
6 302 406 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33-0-6 พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ