ตารางภาระงานสอน พระอำนาจ   พุทธวํโส,ดร. ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พุธ104 403
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม
ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี104 410
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
104 309
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 104 403 - พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม 33-0-6 พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
2 104 410 - ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
3 104 309 - ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา