ตารางภาระงานสอน พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโน (ธรรมวัฒน์ศิริ)   ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์104 404
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ
ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
อังคาร000 103
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
104 307
แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 103
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 103
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 104 404 - พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ 33-0-6 จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
2 000 103 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 104 307 - แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา
4 000 103 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 33-0-6 พุธ 13:20:00 16:40:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
5 000 103 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
6 000 103 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
7 000 103 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์