ตารางภาระงานสอน พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโน (ธรรมวัฒน์ศิริ)   ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 107
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
104 307
แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา
Meet : uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร104 302
พุทธศาสนากับปรัชญา
Meet : bui-qtfa-yfs
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 260
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 107 - เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 107 - เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 104 307 - แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : uhp-ozrp-dor 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 104 302 - พุทธศาสนากับปรัชญา 33-0-6 อังคาร 09:00:00 11:30:00 Meet : bui-qtfa-yfs 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
10 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
12 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
13 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
14 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
15 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
16 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)