ตารางภาระงานสอน ดร.พิสิฎฐ์  โคตรสุโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์104 412
ปรัชญาไทย
ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พุธ104 308
อภิปรัชญา
ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 104 412 - ปรัชญาไทย 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
2 104 308 - อภิปรัชญา 33-0-6 พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา