ตารางภาระงานสอน พระครูโสภณปริยัติ   ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์000 254
ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
ห้อง 406 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 152
ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
ห้อง 405 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 152
ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
ห้อง 402 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 254
ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
ห้อง 407 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 13:20:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
2 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 13:20:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
3 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 13:20:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 14:10:00 15:00:00 ห้อง 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมศึกษา
5 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 14:10:00 15:00:00 ห้อง 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 14:10:00 15:00:00 ห้อง 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พุทธศิลปกรรม
7 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 14:10:00 15:00:00 ห้อง 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
8 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 15:50:00 16:40:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
9 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 15:50:00 16:40:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
10 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 15:50:00 16:40:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
11 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) อังคาร 15:50:00 16:40:00 ห้อง 407 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
12 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) อังคาร 15:50:00 16:40:00 ห้อง 407 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมศึกษา
13 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) อังคาร 15:50:00 16:40:00 ห้อง 407 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พุทธศิลปกรรม