ตารางภาระงานสอน พระมหาดวงรัตน์  ฐิตรตโน ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์106 308
การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 241
กรรมฐาน 2
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 253
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ106 413
พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 308
การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 140
กรรมฐาน 1
ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 106 308 - การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 000 241 - กรรมฐาน 2 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 106 413 - พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
4 106 308 - การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น 3(3-0-6) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
5 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 17:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
6 000 241 - กรรมฐาน 2 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
7 106 413 - พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี