ตารางภาระงานสอน พระมหาดวงรัตน์  ฐิตรตโน ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์106 308
การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 151
ธรรมะภาคปฏิบัติ 1
ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 140
กรรมฐาน 1
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 253
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ106 308
การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 140
กรรมฐาน 1
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
ศุกร์106 435
สนทนาภาษาบาลี
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 106 308 - การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น 3(3-0-6) จันทร์ 08:10:00 09:50:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 151 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 2(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(1-2-4) จันทร์ 15:50:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 151 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 2(1-2-4) อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(1-2-4) อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 106 308 - การใช้ภาษาบาลีเบื้องต้น 3(3-0-6) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 106 435 - สนทนาภาษาบาลี 22-0-4 ศุกร์ 08:10:00 11:30:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)