ตารางภาระงานสอน พระครูปลัด ณัฐพล  จนฺทิโก,ดร. ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์101 306
หลักพุทธธรรม
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 158
ประวัติประพุทธศาสนา
Meet : hiv-qpgj-ojx
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ101 416
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 101 306 - หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 158 - ประวัติประพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 15:50:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 158 - ประวัติประพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 15:50:00 17:30:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 101 416 - ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 101 416 - ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)