ตารางภาระงานสอน พระครูปลัด ณัฐพล  จนฺทิโก,ดร. ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์101 310
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ห้อง 1205 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร103 410
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ห้อง 1205 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
103 314
ศาสนาเปรียบเทียบ
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี101 302
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ห้อง 1205 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 101 310 - นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
2 103 410  - ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 33(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
3 103 314 - ศาสนาเปรียบเทียบ 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
4 101 302 - พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
5 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา