ตารางภาระงานสอน พระวุฒิชัย   (เสียงใหญ่) ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์401 409
พฤติกรรมองค์การ
ห้อง 1209 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 265
ภาวะผู้นำ
ห้อง 133 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร000 259
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ห้อง 402 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 409 - พฤติกรรมองค์การ 3(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
2 401 409 - พฤติกรรมองค์การ 3(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
3 000 265 - ภาวะผู้นำ 2(2-0-4) จันทร์ 14:10:00 15:50:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
4 000 259 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
5 000 259 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์