ตารางภาระงานสอน พระปลัดสถิตย์  โพธิ์หล้า ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 103
การเมืองกับการปกครองของไทย
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 103 - การเมืองกับการปกครองของไทย 2(2-0-4) จันทร์ 14:10:00 15:50:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 103 - การเมืองกับการปกครองของไทย 2(2-0-4) จันทร์ 14:10:00 15:50:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 107 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)