ตารางภาระงานสอน พระปลัดสถิตย์  โพธิ์หล้า ภาคเรียนที่ 2/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ห้อง 1209 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 307 - การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) จันทร์ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 307 - การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) จันทร์ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
3 402 305 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
4 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
6 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
7 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ