ตารางภาระงานสอน อ.สกุณา  คงจันทร์ ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พุธ401 304
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ
Meet : wbu-hrxz-ysv
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
2 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)