ตารางภาระงานสอน พระมหาอัมพร ชุตินฺธฺโร,ดร.  (พันธุ์กา) ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร000 261
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 261
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 261
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) อังคาร 14:10:00 15:50:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พุธ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
5 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
7 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
8 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
9 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13 000 261 - ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)