ตารางภาระงานสอน ดร.เดชา  ตาละนึก ภาคเรียนที่ 2/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

ภาษากับการสื่อสาร
ห้อง 402 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร
ภาษากับการสื่อสาร
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ห้อง 401 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 302 325 - ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
2 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 จันทร์ 12:30:00 15:50:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
4 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
5 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
6 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
7 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
9 302 323 - ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 33-0-6 พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
10 302 323 - ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 33-0-6 พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ