ตารางภาระงานสอน ดร.เดชา  ตาละนึก ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ห้อง 401 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
ห้อง 401 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 116 - ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 000 116 - ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 000 107 - เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2(2-0-4) จันทร์ 14:10:00 15:50:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) English Program
4 000 107 - เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2(2-0-4) จันทร์ 14:10:00 15:50:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) English Program
5 000 263  - Research works and Literary Works on Buddhism 22(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (English Program/บรรพชิต) English Program
6 000 263  - Research works and Literary Works on Buddhism 22(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (English Program/บรรพชิต) English Program
7 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
8 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
9 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
10 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
11 302 307 - โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
12 302 307 - โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
13 302 307 - โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
14 302 307 - โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ