ตารางภาระงานสอน ดร.เดชา  ตาละนึก ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์302 313
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 114
ภาษากับการสื่อสาร
ห้อง 406 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี302 325
ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
ห้อง 131 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
2 302 313 - การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
3 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
4 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
5 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
6 302 325 - ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
7 302 325 - ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ