ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.วิสุทธิชัย  ไชยสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร302 433
วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
Meet : dgt-xyqm-wkw
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ302 306
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่  (English Program/บรรพชิต) 
302 401
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1
ชั้นปีที่  (English Program/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 302 433 - วรรณคดีอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : dgt-xyqm-wkw 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 302 433 - วรรณคดีอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : dgt-xyqm-wkw 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 10:40:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์  (English Program/บรรพชิต)
4 302 401 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1  (English Program/บรรพชิต)