ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.วิสุทธิชัย  ไชยสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
ห้อง 405 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 302 406 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33-0-6 อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
2 302 406 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33-0-6 อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
3 302 401 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
4 302 401 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
5 302 401 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 3 (English Program/บรรพชิต) English Program
6 302 401 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 3 (English Program/บรรพชิต) English Program
7 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 10:40:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) English Program
8 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 10:40:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) English Program
9 302 307 - โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
10 302 307 - โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
11 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
12 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
13 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 405 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
14 302 306 - โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ