ตารางภาระงานสอน รศ.ดร.สำราญ  ขันสำโรง ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พุธ302 421
การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ
Meet : dgt-xyqm-wkw
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี302 310
หลักการแปล
Meet : wec-eduv-uhh
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 302 421 - การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 Meet : dgt-xyqm-wkw 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 302 421 - การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 Meet : dgt-xyqm-wkw 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 302 310 - หลักการแปล 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 Meet : wec-eduv-uhh 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 302 310 - หลักการแปล 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 Meet : wec-eduv-uhh 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)