ตารางภาระงานสอน พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท  - ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์302 416
Morphology and syntax in English
ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1
ชั้นปีที่  (English Program/บรรพชิต) 
อังคาร302422
ภาษาอังฤษสำหรรับการเป็นพิธีกร
Meet : dgt-xyqm-wkw
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ302 406
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
Meet : wec-eduv-uhh
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี302422
ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร
ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่  (English Program/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 302 416 - Morphology and syntax in English 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1  (English Program/บรรพชิต)
2 302422 - ภาษาอังฤษสำหรรับการเป็นพิธีกร 3(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 Meet : dgt-xyqm-wkw 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 302422 - ภาษาอังฤษสำหรรับการเป็นพิธีกร 3(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 Meet : dgt-xyqm-wkw 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 302 406 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33-0-6 พุธ 12:30:00 15:00:00 Meet : wec-eduv-uhh 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 302 406 - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33-0-6 พุธ 12:30:00 15:00:00 Meet : wec-eduv-uhh 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 108 - ปรัชญาเบื้องต้น 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์  (English Program/บรรพชิต)
7 302422 - ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร 33-0-6 พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์  (English Program/บรรพชิต)