ตารางภาระงานสอน พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท  - ภาคเรียนที่ 1/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ
ห้อง 1211 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร
ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 302 416 - Morphology and syntax in English 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 3 (English Program/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
2 302 324 - ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
3 302 324 - ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
4 000 108 - ปรัชญาเบื้องต้น 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
5 302422 - ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร 33-0-6 พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 4 (English Program/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ