ตารางภาระงานสอน พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท  - ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์000 117
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
ห้อง 131 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
302 325
ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 114
ภาษากับการสื่อสาร
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 117 - ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
2 000 117 - ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 000 117 - ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
4 000 117 - ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
5 000 117 - ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
6 302 325 - ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
7 302 325 - ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
8 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
9 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
10 000 114 - ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4 อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม