ตารางภาระงานสอน อ.ไพศาล  ศรีวิชัย ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พฤหัสบดี000 238
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 101 326 - สังคมวิทยาในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
4 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
5 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
6 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
8 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 000 238 - สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)