ตารางภาระงานสอน อ.ณภัทร  โพคาวัฒนะ ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
พุธ
ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
ห้อง 1210 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 203 203 - ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 33-0-6 พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1210 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
2 203 203 - ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 33-0-6 พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1210 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมศึกษา