ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.วรวิทย์  นิเทศศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
2 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
5 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
6 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
7 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:50:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
8 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พุทธศิลปกรรม
9 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมศึกษา
10 000 242 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา