ตารางภาระงานสอน รศ.ดร.อภิรมย์   สีดาคำ ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์401 442
สันติวิธีและสมานฉันท์
Meet : wbu-hrxz-ysv
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ401 326
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
Meet : iah-tsdr-znj
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี401 411
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Meet : wbu-hrxz-ysv
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 401 442 - สันติวิธีและสมานฉันท์ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
2 401 442 - สันติวิธีและสมานฉันท์ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
3 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : iah-tsdr-znj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : iah-tsdr-znj 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 401 411 - ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
6 401 411 - ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)