ตารางภาระงานสอน รศ.ดร.อภิรมย์   สีดาคำ ภาคเรียนที่ 1/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ
สันติวิธีและสมานฉันท์
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี

ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 224 - รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
2 401 224 - รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 401 442 - สันติวิธีและสมานฉันท์ 2(2-0-4) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
4 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
5 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
6 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:00:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
7 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:00:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์