ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.อภิรมย์   สีดาคำ ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์401 322
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร401 421
ขบวนการทางการเมืองและสังคม
ห้อง 1 อาคารมจร. 6 อัศวเหม
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 


ห้อง 1 อาคารมจร. 6 อัศวเหม
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ401 419
โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
401 322
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
ห้อง 1 อาคารมจร. 6 อัศวเหม
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี401 421
ขบวนการทางการเมืองและสังคม
ห้อง 134 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 322 - เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 322 - เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
3 401 322 - เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 401 322 - เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1 ชั้น 1 มจร. 6 อัศวเหม 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
6 402 302 - รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 13:20:00 15:00:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
7 402 302 - รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 13:20:00 15:00:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
8 402 302 - รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 13:20:00 15:00:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
9 402 302 - รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 13:20:00 15:00:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
10 401 419 - โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย 3(3-0-6) พุธ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
11 401 419 - โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย 3(3-0-6) พุธ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
12 401 322 - เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 3(3-0-6) พุธ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 1 ชั้น 1 มจร. 6 อัศวเหม 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
13 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
14 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
15 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
16 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
17 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
18 401 421 - ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์