ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.อภิรมย์   สีดาคำ ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร401 326
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง 2 อาคารมจร. 6 อัศวเหม
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ401 422
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย
ห้อง 131 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี401 314
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
401 326
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง 134 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 15:00:00 16:40:00 ห้อง 2 ชั้น 1 มจร. 6 อัศวเหม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 422 - สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 401 422 - สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 401 314 - การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 13:20:00 15:50:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 401 314 - การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 13:20:00 15:50:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
6 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
7 401 326 - สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์