ตารางภาระงานสอน อ.ฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์401 305
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
Meet : iah-tsdr-znj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ401 312
อาเซียนศึกษา
Meet : iah-tsdr-znj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี401 420
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
Meet : wbu-hrxz-ysv
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 401 305 - การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) จันทร์ 14:10:00 16:40:00 Meet : iah-tsdr-znj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 401 305 - การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) จันทร์ 14:10:00 16:40:00 Meet : iah-tsdr-znj 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 401 312 - อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 Meet : iah-tsdr-znj 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 401 312 - อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 Meet : iah-tsdr-znj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 401 420 - การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
6 401 420 - การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)