ตารางภาระงานสอน อ.ฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์




















สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
ห้อง 135 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
















อังคาร




การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
































พฤหัสบดี




























อาเซียนศึกษา
ห้อง 1207 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 








หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 410 - สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 315 - การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 401 315 - การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 401 312 - อาเซียนศึกษา 33-0-6 พฤหัสบดี 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 401 312 - อาเซียนศึกษา 33-0-6 พฤหัสบดี 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์