ตารางภาระงานสอน อ.ฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 315 - การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 315 - การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
3 401 313 - พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
4 401 313 - พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์