ตารางภาระงานสอน อ.ฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ
ห้อง  อาคาร
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) จันทร์ 13:20:00 15:50:00 ห้อง  ชั้น   3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
3 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
4 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 401 304 - ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
6 401 315 - การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
7 401 315 - การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์