ตารางภาระงานสอน อ.ประไพศิริ  สันติทฤษฎีกร ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์000 102
กฎหมายทั่วไป
ห้อง 401 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 102
กฎหมายทั่วไป
ห้อง 402 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 102
กฎหมายทั่วไป
ห้อง 401 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 102
กฎหมายทั่วไป
ห้อง 131 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ401 428
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ห้อง 131 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี401 308
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
3 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
4 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 402 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
5 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 08:10:00 09:50:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
6 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
7 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
8 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
9 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
10 000 102 - กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
11 401 428 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
12 401 428 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
13 401 428 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
14 401 428 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) พุธ 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
15 401 308 - การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
16 401 308 - การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์