ตารางภาระงานสอน พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร.  (วัลลภ ทาอินทร์) ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร402 301
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
Meet : ukm-uzpr-xdm
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี401 223
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา
Meet : iah-tsdr-znj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
401 327
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
Meet : wbu-hrxz-ysv
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 402 301 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : ukm-uzpr-xdm 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 401 223 - การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : iah-tsdr-znj 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 401 223 - การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : iah-tsdr-znj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 401 327 - ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
5 401 327 - ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 Meet : wbu-hrxz-ysv 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)