ตารางภาระงานสอน พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร.  (วัลลภ ทาอินทร์) ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
ห้อง 225 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 

ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง 225 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พุธ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 416 - การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ 3(0-6-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 225 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 427 - ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 225 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 401 308 - การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 401 308 - การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์