ตารางภาระงานสอน พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร.  (วัลลภ ทาอินทร์) ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ห้อง  อาคาร
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
ห้อง 134 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
3 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 401 325 - รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 13:20:00 15:00:00 ห้อง  ชั้น   3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
6 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
7 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
8 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
9 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
10 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
11 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
12 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
13 401 202 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
14 401 327 - ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
15 401 327 - ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์