ตารางภาระงานสอน พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร.  (วัลลภ ทาอินทร์) ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร401 224
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ห้อง 2 อาคารมจร. 6 อัศวเหม
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ402 301
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง 2 อาคารมจร. 6 อัศวเหม
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
401 224
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 401 224 - รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 2 ชั้น 1 มจร. 6 อัศวเหม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 402 301 - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 2 ชั้น 1 มจร. 6 อัศวเหม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
3 401 224 - รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
4 401 224 - รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์