ตารางภาระงานสอน อ.ปุระวิชญ์  วันตา ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 101
มนุษย์กับสังคม
ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 101
มนุษย์กับสังคม
ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
405 419
การดูงานและสัมมนา
ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ000 101
มนุษย์กับสังคม
ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
405 404
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
3 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
4 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
5 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
7 405 419 - การดูงานและสัมมนา 3(6-6-0) อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 405 419 - การดูงานและสัมมนา 3(6-6-0) อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/qoy-pkvm-ifm
3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
10 405 404 - พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 22-0-4 พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/tzb-exdo-wdq
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์